biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż od 1 stycznia 2020 r. zapłata (w kwocie powyżej 15.000,- zł) przez nabywcę będącego podatnikiem VAT (zarówno czynnym jak i zwolnionym podmiotowo czy przedmiotowo z VAT) na rzecz dostawcy lub usługodawcy będących czynnymi podatnikami VAT dokonana na rachunek bankowy niewymieniony na białej liście podatników VAT będzie skutkowała określonymi negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

Sankcje w podatku VAT

W przypadku przelewu powyżej 15.000,- zł na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście podatników VAT, nabywca towaru lub usługi, będący podatnikiem VAT, będzie odpowiadał solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą, będącym podatnikiem VAT czynnym, za jego zaległości podatkowe. Odpowiedzialność ta będzie spoczywała na nabywcy w tej części podatku VAT, która będzie przypadała proporcjonalnie na tę dostawę towarów/świadczenie usług.

Sankcje w podatku CIT/PIT

W przypadku gdy podatnik dokona zapłaty, na rzecz czynnego podatnika VAT, za towar/usługę przelewem na rachunek nieznajdujący się – na dzień zlecenia przelewu – na białej liście podatników VAT, to nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność zostanie dokonana w ten sposób. Dotyczy to zapłat za dostawy towarów/świadczenie usług, potwierdzonych fakturą – gdy płatność dotyczy transakcji określonej w art. 19 ustawy o Prawo przedsiębiorców, tj. gdy jednorazowa wartość transakcji przekroczy 15.000,- zł.

Podsumowując od 1 stycznia 2020 przed dokonaniem przelewu spełniającego ww. warunki należy pamiętać:
• o sprawdzeniu swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT prowadzonej przez szefa KAS. W szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie współpracowaliśmy. W ten sposób dowiemy się, czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
• o sprawdzeniu (w dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar) czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. W celach dowodowych warto wydrukować lub zachować w PDF zestawienie numerów kont bankowych kontrahenta z białej listy podatników VAT. W przypadku gdy rachunku bankowego z faktury nie znajdziemy na białej liście podatników VAT, należy wyjaśnić to ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności.

Sankcji będzie można uniknąć jeśli podatnik, który dokona płatności na rachunek nieznajdujący się (na dzień zlecenia przelewu) na białej liście podatników VAT złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury – w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

link do strony z wykazem:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż od 01.01.2020 przedsiębiorcy którzy:

– świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
– dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,

zostali zobowiązani do stosowania kas on-line. W związku z tym firmy działające w ww. branżach muszą obowiązkowo wymienić używane obecnie kasy na kasy online.

Jednocześnie informujemy, iż od 1 lipca 2020 r. kasę on-line muszą mieć firmy, które:

– świadczą stałe lub sezonowe usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, (hotele i restauracje)
– sprzedają węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

a od 1 stycznia 2021 r. firmy, które świadczą usługi:

– fryzjerskie,
– kosmetyczne i kosmetologiczne,
– budowlane,
– w zakresie opieki medycznej,
– prawnicze,
– związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

Podatnicy realizując obowiązek wymiany kasy na kasę on-line mają prawo do skorzystania z ulgi na jej zakup. Przysługująca kwota ulgi na zakup kasy on-line wynosi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

NIP na paragonie

Obowiązkowy NIP nabywcy na paragonie

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 wchodzą w życie nowe przepisy ograniczające możliwość wymiany paragonów fiskalnych na faktury. W nowym roku wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie będzie znajdował się NIP nabywcy.

W chwili nabycia towarów i usług podatnik powinien wskazać w jakim charakterze dokonuje tego nabycia. Jeśli będzie występował jako podatnik, to przedstawi sprzedawcy swój numer NIP w taki sposób, aby sprzedaż towarów i usług była właściwie udokumentowana – albo fakturą VAT albo paragonem z numerem NIP pozwalającym na ewentualne późniejsze prawidłowe wystawienie do tego paragonu faktury zawierającej ten numer. Jeżeli sprzedawca nie będzie dysponował kasą rejestrującą umożliwiającą wystawienie paragonu z numerem NIP nabywcy wystawi od razu fakturę.

Zmiana dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, co oznacza, że osoby prywatne w dalszym ciągu będą mogły zażądać wystawienia faktury do paragonu bez NIP-u. (Taka faktura nie powinna zawierać NIP-u).

W razie niedostosowania się do wprowadzonych przepisów, ustawodawca przewiduje kary finansowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze, której dotyczy dane wykroczenie. Sankcje będą miały zastosowanie nie tylko w odniesieniu do sprzedawców, lecz także nabywców, którzy ujmą wystawioną w nieprawidłowy sposób fakturę w ewidencji VAT.

Zapłata składek ZUS z rachunku VAT

Przypominamy, iż od 01 listopada 2019 opłacenie składek w ZUS możliwe jest z wykorzystaniem środków z tzw. rachunku VAT. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w tym celu należy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy. Dzięki mechanizmom, które w swoich systemach mają banki, po zleceniu zwykłego przelewu z rachunku, do którego został utworzony rachunek VAT, środki z rachunku VAT automatycznie uzupełnią lub pokryją kwotę przekazywaną w celu opłacenia składek.

Podsumowując do opłacenia składek w ZUS nie należy stosować metody split payment (podzielona płatność), tylko zwykły przelew.

 

Biała lista podatników VAT od 01.09.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 01.09.2019 weszły w życie przepisy związane z tzw. „Białą listą podatników VAT”, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Wykaz ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów.

Nowością wprowadzoną w wyniku wdrożenia białej listy jest udostępnianie do publicznej wiadomości numerów rachunków bankowych podmiotów. Nowy wykaz powoduje rewolucyjną zmianę polegającą na obowiązku dokonywania wpłat o wysokości przekraczającej kwotę 15.000, – zł na rachunek bankowy widniejący w wykazie. Brak zapłaty na rachunek wymieniony w wykazie spowoduje, że podatnik nie zaliczy do podatkowych kosztów wydatku w tej części, w której ww. płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego lub została dokonana na rachunek bankowy inny niż podany w wykazie prowadzonym przez Ministra Finansów. Równocześnie brak zapłaty kontrahentowi na inne konto niż podane w wykazie spowoduje odpowiedzialność solidarną nabywcy w podatku VAT za zaległości podatkowe sprzedawcy w tym podatku. Ustawodawca w nowych przepisach dał możliwość uwolnienia się od negatywnych skutków związanych z zapłatą na niewłaściwe konto, ale tylko w przypadku gdy podatnik złoży zawiadomienie o zapłacie należności na to konto do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Choć zmiany wprowadzone ustawą generalnie wchodzą w życie od 1.09.2019 r., to postanowienia ustawy dotyczące wyłączenia wydatków z kosztów podatkowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r.

(Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie będą obciążone sankcjami.)

Dane podatników ujęte w wykazie będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego też, przed dokonaniem płatności (w kwocie powyżej 15.000,- zł) należy sprawdzić numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planowana będzie realizacja przelewu.

W związku z prowadzonymi zmianami prosimy Państwa o zweryfikowanie w najbliższym czasie własnych rachunków bankowych wykazanych w wykazie Ministerstwa Finansów
oraz ewentualną ich aktualizację.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, iż przepisy zostały zredagowane w taki sposób, że brak należytej staranności przy regulowaniu zobowiązań względem naszych kontrahentów, będzie skutkowało na wprost, odpowiedzialnością za wygenerowany w transakcji podatek VAT oraz brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Poniżej link do strony www z wykazem

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Z poważaniem

Dyrektor ds. ekonomicznych

Artur Żuk

Trenuj z BRBK

Trenuj z BRBK na Bieg Świętojański

Joanna Kozłowska-UrbanNasza koleżanka Joanna Kozłowska-Urban brała udział w akcji, której byliśmy sponsorem tytularnym: „Trenuj z BRBK na Olsztyński Bieg Świętojański”

Prawie dwumiesięczne treningi, które prowadził dla uczestniczek akcji Paweł Pszczółkowskii, przyniosły znakomite rezultaty, Asia dobiegła do mety po 10-kilometrowej trasie poniżej 50 minut, poprawiając swoją życiówkę o ponad 6 minut. Gratulacje‼️

Karolina Daszuta Ewa Chełchowska

Wielkie brawa również dla: Ewy Chełchowskiej i Karoliny Daszuty, które również z życiówkami dobiegły do mety.

Poniżej krótki wywiad, którego udzielił kapitan naszej drużyny Artur Żuk

Trenuj z BRBK na Olsztyński Bieg Świętojański
Gazeta Wyborcza Olsztyn 7.06.2019

Business Run Olsztyn Heroes 2019

Ruszyły zapisy na tegoroczną edycję charytatywnej imprezy biegowej „Uskrzydleni w biegu Business Run Olsztyn Heroes”, organizowaną przez Falken Trade Polska Sp. z o.o. Sp. K oraz BRBK Barbara Kułakow i Wspólnicy Podatkowo-Księgowa Spółka Komandytowa.

Po sukcesie „Uskrzydlonych w biegu 2018” i ogromnym zaangażowaniu biegaczy do wsparcia operacji Zosi z chorymi nóżkami, dwie firmy złączyły siły by w tym roku pomóc kolejnym potrzebującym dzieciom.

Bieg odbędzie się 7 września 2019 na terenie Parku Naukowo-Technologicznego na dystansach: 200 m (dzieci do lat 6), 700 m (wiek 6-9 lat), 1000 m (dla kategorii 10-13 oraz 14-16 lat) oraz bieg główny na dystansie 5 km i 10 km. Dla drużyn możliwość biegu sztafetowego 4×700 m. Jedną z atrakcji dla chętnych podczas biegu głównego będzie charakterystyczny dla firmy BRBK, bieg z teczką.

ZAPISY: www.superczas.pl/uskrzydleniwbiegu

W poprzedniej edycji „uskrzydlonych” pobiegło ponad 400 osób, dlatego śpieszcie z zapisami, liczba miejsc ograniczona!