Nowe zasady rozliczania KUP dotyczących samochodów osobowych.

28 grudnia 2018

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych
innych ustaw.

Nowe przepisy
wprowadzają 3 podstawowe zakresy zmian:

1. Zmiana dotycząca rozliczania w kosztach
podatkowych odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych.

2. Zmiana dotycząca rozliczania w kosztach
podatkowych opłat z tytułu leasingów samochodów osobowych.

3. Zmiana dotycząca rozliczania w kosztach
podatkowych kosztów eksploatacji samochodów osobowych.

1. Zmiana dotycząca
rozliczania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych samochodów
osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami do
kosztów uzyskania przychodów ( dalej KUP) nie zalicza się odpisów
amortyzacyjnych w części ustalonej od wartości samochodu osobowego
przewyższającego równowartość 20.000 eur.

Od 1 stycznia 2019 zasada ograniczenia odpisów
amortyzacyjnych pozostanie, z tym że limit zostaje podniesiony do 150.000 zł.
Jeżeli wartość początkowa samochodu osobowego będzie przekraczała 150.000 zł
trzeba będzie sporządzić odpowiednią proporcję.

Przykład: Nabycie pojazdu o wartości 200 000 zł we wrześniu
2019 r. Dokonywane odpisy amortyzacyjne od października 2019 r. podlegają
ograniczeniu proporcją 150 000/200 000 = 75%. Tylko 75% każdej raty będzie
stanowić KUP.

Kwota limitu obejmuje także podatek VAT,  w tej części, w jakiej podatnikowi nie
przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy VAT.

Nie ma przepisów przejściowych w tym zakresie, w
związku z tym do samochodów osobowych obecnie amortyzowanych z limitem 20.000
eur, od 01.01.2019 r. będzie można zastosować nowy limit dla odpisu
amortyzacyjnego.

Niestety wraz z wprowadzeniem wyższego limitu
odpisów amortyzacyjnych dla samochodów osobowych, ustawodawca zmienił zasady rozliczania
kosztów podatkowych w przypadku sprzedaży samochodów osobowych będących
środkami trwałymi.

Obecnie w przypadku sprzedaży samochodu osobowego
kosztem uzyskania przychodu jest cała niezamortyzowana
wartość początkowa samochodu.

Zgodnie z nowymi przepisami KUP w przypadku
sprzedaży samochodu osobowego będzie niezamortyzowana wartość początkowa
samochodu ale nie więcej niż 150.000,-
zł pomniejszona o tę cześć odpisów amortyzacyjnych, które zostały zaliczone do
kosztów uzyskania przychodu.

Przykład: Nabycie pojazdu o wartości 300.000 zł w 2019 r.
Amortyzacja liniowa stawką 20% rocznie. Podatnik po dwóch latach amortyzacji
podejmuje decyzję o sprzedaży samochodu. Odpisy amortyzacyjne za 2 lata
wyniosły 120.000,- zł z czego 60.000,- stanowiło KUP. Wartość sprzedaży
samochodu wynosi 200.000, zł. Obecnie wartość KUP przy takiej transakcji
wyniosłaby 180.000,- zł. Dochód do opodatkowania 20.000,- zł. Zgodnie z nowymi
przepisami KUP będzie kwota 90.000, – zł czyli cena nabycia, ale nie większa
niż 150.000,- zł pomniejszona o dotychczasowe odpisy stanowiące KUP 60.000,-
zł. Dochód do opodatkowania  wg nowych
zasad wyniesie 110.000,-zł !

Zgodnie z przepisami przejściowymi ten sposób rozliczenia
sprzedaży samochodów będzie dotyczył samochodów, które zostały ujęte w
ewidencji środków trwałych po dniu 31.12.2018 r.

Na koniec warto wspomnieć, iż ustawodawca przyznał
wyższy limit odpisów amortyzacyjnych dla samochodów elektrycznych = 225.000,-
zł. Zwracam tu jednak uwagę, iż chodzi tu o samochody stricte elektryczne, z
silnikiem tylko i wyłącznie elektrycznym. Zwiększony limit nie dotyczy samochodów
z silnikiem hybrydowym!

2. Zmiana dotycząca
rozliczania w kosztach podatkowych opłat z tytułu leasingów samochodów
osobowych.

Obecnie nie ma ograniczeń dotyczących zaliczania do
kosztów uzyskania przychodów opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających
z umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Opłaty leasingowe można rozliczać w całości w KUP, nie ma tutaj znaczenia
wartość samochodu.

Od 01.01.2019 r. wprowadzone zostaje ograniczenie,
zgodnie z którym jeżeli przedmiotem leasingu będzie samochódosobowy,
którego wartość będzie przekraczała 150.000,- zł, opłaty leasingowe,
te podstawowe stanowiące spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu będą
kosztem podatkowym tylko w części, której opłata leasingowa dotyczy części
przypadającej wartości 150.000,- zł.

Przykład: wartość samochodu osobowego wynosi 300.000,- zł,
w takim przypadku tylko 50% opłaty leasingowej będzie stanowić KUP.

Kwota limitu obejmuje także podatek VAT,  w tej części, w jakiej podatnikowi nie
przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy VAT.

W przypadku samochodu osobowego oddanego do
używania na podstawie umowy leasingu operacyjnego ograniczenie stosuje się do
tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego. Limit nie dotyczy części „odsetkowej” raty.

Przepisy przejściowe pozwalają na księgowanie 100% opłat
leasingowych w KUP od umów zawartych  do
końca 2018 r – aż do końca trwania umowy. Nie trzeba rejestrować umów w
urzędzie skarbowym, nie ma warunku odbioru przedmiotu umowy do końca roku 2018.

Uwaga! W przypadku gdy umowa zostanie zmieniona,
odnowiona, aneksowana po 31.12.2018 r. – po tego rodzaju zmianie umowy trzeba
będzie stosować limit.

Powyższe regulacje dotyczą również wszystkich
innych podobnych do leasingu umów tj. najmu, dzierżawy. Nawet w przypadku
krótkoterminowych umów najmu trzeba będzie ustalić proporcję tak jak przy
leasingu. W przypadku umów tzw. najmu krótkoterminowych wyznacznikiem proporcji
ma być wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia.

3. Zmiana dotycząca
rozliczania w kosztach podatkowych kosztów eksploatacji samochodów osobowych.

Obecnie nie ma ograniczeń dotyczących zaliczania do
kosztów uzyskania przychodów kosztów użytkowania samochodu osobowego. Od nowego
roku wprowadzone zostaną 2 rodzaje limitów kosztów uzyskania przychodów
dotyczących eksploatacji samochodów osobowych.

Pierwszy limit kosztów uzyskania przychodów stanowi
75% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na
potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Dotyczy to samochodów własnych będących środkami
trwałymi oraz samochodów obcych (wynajmowanych, leasingowanych etc.)
. Nie
ma znaczenia tu wartość samochodu. Ta sama zasada będzie obowiązywała u
podatników CIT-u.

Drugi limit kosztów uzyskania przychodów stanowi
20% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na
potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Dotyczy to samochodów prywatnych nie
będących środkami trwałymi podatnika.
Nie będzie obowiązku prowadzenia
ewidencji przebiegu pojazdu. Ustawodawca założył , że prywatne samochody są
używane w 20% do działalności gospodarczej podatników.

Kwota limitu obejmuje także podatek VAT,  w tej części, w jakiej podatnikowi nie
przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy VAT.

Przykładowe rodzaje kosztów objęte limitami:
paliwo, oleje, serwis, przeglądy, naprawy, opony, części zamienne, opłaty
parkingowe, autostradowe itp.

Podatnik będzie mógł odliczyć 100% wydatków w KUP,
ale pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu tzw. pełnej
kilometrówki, której prowadzenie zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami
jest niezbędne do odliczenia 100% podatku VAT od wydatków związanych z
samochodami osobowymi.

Otwarte Pn – Pt

07:30 – 15:30

Adres

ul. M. Zientary-Malewskiej 25, 10-307 Olsztyn